گرفتن من می خواهم ارزان ترین آسیاب را بخرم قیمت

من می خواهم ارزان ترین آسیاب را بخرم مقدمه

من می خواهم ارزان ترین آسیاب را بخرم